ข่าวการศึกษา

มทร.อีสานขอนแก่น ฉลองครบรอบ 60 ปี นำสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมนวราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายฮันส์-ซู๊ดแบ๊ค อัครราชทูตที่ปรึกษาเยอรมนี กรุงเทพฯ (Mr. Hans -Ulrich Sudbeck) เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ 60 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น นำสู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน,อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ และธุรกิจท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงาน

อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้พัฒนาการจัดการศึกษาจาก “วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น” เดิมก่อตั้งขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของกรมพาณิชย์และอุตสาหกรรม เริ่มเปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร จำนวน 5 หลักสูตร ในระหว่างปีการศึกษา 2507 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเปิดวิทยาลัยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 ต่อมา วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ได้รับการรับรองคุณภาพและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม จาก Thai German Technicat Cooperation ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ถือเอาวันที่ 14 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา ในปัจจุบันได้ขยายการให้บริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคและบริบทโลก มหาวิทยาลัยเฉลิมฉลองวันที่ 14 มีนาคมของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีก่อตั้ง พ.ศ. 2507 จนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2024) วิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมันฉลองครบรอบ 60 ปี”

สำหรับการจัดงาน “60 ปี วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น นำสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำเสนอประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมนี ขอนแก่น นำไปสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงพิธีเปิดชุดลำล่อง 60 ปี โฮมฮักราชมงคลขอนแก่น และลำเต้ยภาคภาษาอังกฤษโดยศิลปินแห่งชาติ คุณแม่ราตรี ศรีวิลัย พร้อมทั้งการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยชื่อชุด Polkatanz สร้างบรรยากาศของการกระชับความสัมพันธ์ด้วยศิลปะวัฒนธรรมของสองประเทศ โอกาสนี้ท่านอุปฑูตได้บรรยายพิเศษหัวข้อ 162 ปีความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน ในมิติที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน