ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับบริษัท ทีเค ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองลงนาม MOU พัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ลดใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 16 พ.ค. 2567 ที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท ทีเค.ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง จำกัด และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา หัวหน้าโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,นางสาววิไลพร เกิดทอง รองประธานบริษัท ทีเค ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีลงนามฯ (MOU)

ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา หัวหน้าโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในวันนี้ เพื่อมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก มุ่งเน้นในการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปลดปล่อยคาร์บอนออกจากภาคการเกษตร โดยมีกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศและเป็นเกษตรกรที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จริง สำหรับตัวผลิตภัณฑ์เรามีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยมุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตให้กับพืชต่างๆ เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นางสาววิไลพร เกิดทอง รองประธานบริษัท ทีเค ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง จำกัด กล่าวว่า สินค้าหลักจะเป็นด้านการเกษตรและด้านสุขภาพ ซึ่งนวัตกรรมสินค้าทางด้านการเกษตรจะเป็นที่รู้จักทางสื่อออนไลน์ ที่ได้รับกระแสตอบรับจากเกษตรกรอย่างมาก เพราะช่วยให้เกษตรกรลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีหรือลดอัตราในส่วนการใช้ยาฆ่าแมลงที่มีผลอันตรายต่อสุขภาพและมีต้นทุนที่ลดลงแต่ว่าผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้น สามารถลดต้นทุนให้เกษตรกรได้มากกว่า 50%

ด้าน นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ได้นำนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งแนวทางปฏิบัติตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 มาปฏิบัติในเรื่องการลดการใช้สารเคมี การดำเนินการเกษตรปลอดภัย จังหวัดขอนแก่นได้นำวิธีการนี้มาปฏิบัติควบคู่โดยส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ลดการใช้สารเคมีไปจนถึงไม่สามารถใช้สารเคมีได้ต่อไปในอนาคต โดยการเปลี่ยนมาใช้สารอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเกษตรต่างๆที่ไม่มีสารเคมี จังหวัดขอนแก่นเองมีเกษตรกรหลายพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโครงการโคกหนองนาโมเดล แปลงเกษตรอินทรีย์ นาแปลงใหญ่ หรือปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไม้ผลต่างๆหลายแปลง มีการลดการใช้สารเคมีและหันมาสู่การใช้เกษตรอินทรีย์