ข่าวการศึกษา

อบจ.กาฬสินธุ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเชิดชูเกียรติครูสังกัด อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ครู สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ ประกอบพิธีทางศาสนา กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณบูรพาจารย์ พร้อมมอบรางวัลดีเด่นให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ที่มีผลงานดีเด่น ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) พระครูปัญญามัชฌิมานุกูล รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล และมอบใบประกาศผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 โดยมีนางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ สมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ครู สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า  เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 อบจ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร ครู สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ ใน จ.กาฬสินธุ์ 12 แห่งจัดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และร่วมกันทำบุญ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

“ในโอกาสเดียวกันนี้ ภายในงาน ยังได้จัดนิทรรศการผลงานรางวัลของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จากการประกวดในโอกาสต่างๆ  และจัดมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีอีกด้วย  โดยจัดมอบรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 1 คน รางวัลครูดีเด่น 70 คน และรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2 คน รวมได้รับเกียรติบัตรดีเด่น 73 คน” นางเฉลิมขวัญกล่าว