วิถีชีวิต

นครพนม ท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เปิดตลาดท่องเที่ยวตามเส้นทางพุทธธรรมเชิงบูรณาการ ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยววิถีธรรมตามเส้นทางพุทธธรรม 9 วัดริมโขง

วันที่ 14 ก.ย. 2566 ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครพนม เปิดโครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม กิจกรรมเปิดตลาดท่องเที่ยวตามเส้นทางพุทธธรรมเชิงบูรณาการของจังหวัดนครพนม กำหนดการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยววิถีธรรมตามเส้นทางพุทธธรรม 9 วัดริมโขง เชื่อมโยงการท่องเที่ยว จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 12 – 14 ก.ย. 2566

นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครพนม เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดนครพนม หรืออาณาจักรศรีโคตรบูร มีพื้นที่อาณาเขตชายแดนเลียบฝั่งแม่น้ำดขง เป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพสวยงามริมฝั่งแม่น้ำโขง และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติ เช่น พระธาตุพนม และประธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ วัดนักบุญอันนาหนองแสง พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อุทยานแห่งชาติภูลังกา น้ำตกตาดโพธิ์ น้ำตกตาดขาม แหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำสงครามเชื่อมโยงแม่น้ำโขง หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมีศิลปวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์สืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน เช่น งานประเพณีไหลเรือไฟ วัฒนธรรมชนเผ่าไทนคร งานนมัสการพระธาตุพนม อีกทั้งยังมีชาติพันธุ์ ที่มีความหลากหลาย คือ 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ได้แก่ ไทอีสาน ไทญ้อ ไทกะเลิง ไทแสก ผู้ไท ไทข่า ไทกวน ไทโส้ ไทตาด ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ในฐานที่เป็นประตูสู่อินโดจีน โดยเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน) ซึ่งควรมีการพัฒนาคุณภาพการบริการและสินต้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

เส้นทางท่องเที่ยวพุทธธรรม นับเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาหลักของจังหวัดนครพนม และเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไป กลุ่มบริษัทนำเที่ยว กลุ่มศึกษาดูงาน กลุ่มประชุมสัมมนา ที่เป็นพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เดินทางมาจากทั่วสารทิศที่เดินทางมายังจังหวัดนครพนม ทั้งยังทำให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดอื่น ๆ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม จึงเล็งเห็นว่ากิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวพุทธธรรม เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยว และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เกิดภาพจำได้มากยิ่งขึ้นและได้รับการยกระดับให้เกิดการเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม (ทกจ.) จะดำเนินการโครงการส่งเสริม และยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม กิจกรรมเปิดตลาดท่องเที่ยวตามเส้นทางพุทธธรรมเชิงบูรณษการของ จ.นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวพุทธธรรมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ อีกทั้งยังสร้างภาพจำให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางตามเส้นทางพุทธธรรมของจังหวัดนครพนม และได้กำหนดการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวิถีธรรมตามเส้นทางพุทธธรรม 9 วัดริมโขง เชื่อมโยงการท่องเที่ยว จ.นครพนม ที่วัดพระบาทเวินปลา อ.ท่าอุเทน วัดจอมพล วัดธาตุสำราญ วัดศิริพุทธาราม วัดโอกาส วัดโพธิ์ศรี วัดกลาง วัดมหาธาตุ วัดพระอินทร์แปลง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 14/09/2023 15:21 น. by อินทรีภูพาน