วิถีชีวิต

นครพนม พัฒนาชุมชนติดตามความสำเร็จศูนย์เรียนรู้ทฤษฎี โคก หนอง นา

ที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา บ้านหัวโพน หมู่ที่ 6 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชัยณรงค์ กาญจะนะกัณโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จของการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ครัวเรือน นางวรารัตน์ หฤทวรรธน์กุล บนพื้นที่ 3 ไร่ โดยมี นายธีรเดช หฤทวรรธน์กุล ผู้ใหญ่บ้านหัวโพน และครัวเรือนแปลง โคก หนอง นา ได้พาชมการพัฒนาพื้นที่โคก หนอง นา และให้ข้อมูลต่างๆ โดยครัวเรือนได้ขับเคลื่อนกิจกรรมมาเป็นเวลาหนึ่งปี ในแปลงมีการปลูกพืชผัก ได้แก่ พริก มะนาว แตงกวา มะกรูด มะพร้าว มะม่วง กล้วย ตะไคร้ เตยหอม หน่อไม้ ต้นสัก กล้วย ฯลฯ และครัวเรือนมีรายได้จากการจำหน่ายตะไคร้ สร้างรายได้เพิ่มเดือนละ 500-1,000 บาท

นายชัยณรงค์ กาญจะนะกัณโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม ได้ให้คำแนะนำแก่ครัวเรือน ให้จัดทำฐานเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ 9 ฐานเรียนรู้ คือ ฐานคนรักษ์ป่า ฐานคนรักษ์แม่ธานี ฐานคนรักษ์แม่โพสพ ฐานคนรักษ์ป่า ฐานคนรักษ์สุขภาพ ฐานคนเอาถ่าน ฐานคนติดดิน ฐานคนมีน้ำยา ฐานคนมีไฟ หรือจัดทำฐานการเรียนรู้ตามองค์ความรู้ที่ตนมี เช่น ฐานทำปุ๋ยชีวภาพ ฐานคันนาทองคำ เป็นต้น