วิถีชีวิต

อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2567

วันนี้ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 23.00 น. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2567 โดยได้รับประทานไฟพระฤกษ์จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยมี พระวิชัยมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูถาวรศาสนคุณ เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป นำหลักธรรมคำสอน มาบ่มเพาะ เสริมสร้างพลังใจให้มีจิตใจที่ผ่องใส ลด ละ เลิกอบายมุข ก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

กระทรวงวัฒนธรรมได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานไฟพระฤกษ์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี และโปรดประทานตราอักษรพระนาม ออป. จัดพิมพ์ลงบนกล่องไม้ขีดไฟ เพื่อมอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ นำไปประกอบพิธีจุดเทียนมงคลในกิจกรรมดังกล่าว สร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธี และเป็นสิริมงคลในการเข้าสู่ศักราชใหม่ ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ภายใต้ชื่อ “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567” ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2566 – 1 ม.ค. 2567 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถสวดมนต์ข้ามปีได้ทุกที่ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นำหลักธรรมคำสอน มาบ่มเพาะ เสริมสร้างพลังใจให้มีจิตใจที่ผ่องใส ลด ละ เลิกอบายมุข ก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 21.30 น. ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 00.30 น. ณ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคล ในบรรยากาศที่เรียบง่าย สงบสุขร่มเย็น เป็นกุศลอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยประหยัดและปลอดอบายมุขทั้งปวงโดยสิ้นเชิง  

ทั้งนี้  จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2567 โดยได้รับประทานไฟพระฤกษ์จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญครบทั้ง 7 อำเภอ โดยในแต่ละอำเภอจะกำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีขึ้นตามความเหมาะสม