วิถีชีวิต

ยโสธร สืบสานอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังประโมทัย

วัฒนธรรมจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมโครงการสืบสานอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังประโมทัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดงหนังประโมทัยให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดยโสธร และปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดยโสธรเห็นคุณค่าของหนังประโมทัย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะการแสดงหนังประโมทัย ให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรเรียน นางสาววาสนา ไชยพรรณนา วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการสืบสาน อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังประโมทัย จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดงหนังประโมทัยให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดยโสธร และปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดยโสธรเห็นคุณค่าของหนังประโมทัย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะการแสดงหนังประโมทัย ให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ประชาชนและสื่อมวลชนในจังหวัดยโสธร รวมจำนวน 100 คน โดยจัดกิจกรรมสาธิตการแสดงหนังประโมทัย แบ่งเป็น 2รอบ คือ การสาธิตการแสดงภาคเช้า และภาคบ่าย ดำเนินการสาธิตการแสดงโดยคณะเพชรโพนทัน และคณะรุ่งเรืองเสียงทอง พร้อมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนในตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน และได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 15 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา และประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ที่ให้ความอนุเคราะห์ นำนักเรียนและบุคลากรครูเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร

หนังประโมทัยเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีการอนุรักษ์สืบทอดการแสดงมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างเหลือน้อยและหาดูได้ยาก โดยในจังหวัดยโสธรยังคงเหลืออยู่เพียง 2 คณะเท่านั้นในตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร คือ คณะเพชรโพนทัน และคณะรุ่งเรืองเสียงทอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน และปราชญ์ชาวบ้าน คณะหนังประโมทัย ได้ร่วมกันจัดให้มีพิพิธภัณฑ์หนังประโมทัยเอาไว้ในพื้นที่ เพื่อสานต่อการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังประโมทัยให้เป็น Soft Power ของตำบลโพนทัน ที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดและระดับประเทศรวมทั้งการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์หนังประโมทัยให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดยโสธรรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาหนังประโมทัย เมื่อมีการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป