วิถีชีวิต

ผู้ว่าฯ เลย เปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี 2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. ที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี 2567 โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลย นายประยูร เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมงานจำนวนมาก

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ชาวตำบลนาอ้อ ได้จัดให้มีงานประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี 2567 ขึ้น ถือเป็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของชุมชนตำบลนาอ้อ ที่จะทำให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบทอดกันต่อ ๆ ไปจากรุ่นสู่รุ่น ขอชื่นชมชาวตำบลนาอ้อทุกคนที่ได้ฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านของเราคือ ข้าวจี่ ข้าวงาเจียง หรือข้าวแดกงา ตลอดจนได้ฟื้นฟูภาษาถิ่นนาอ้อ หรือภาษาเลย ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชุมชน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนของชุมชนในภายภาคหน้า

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ กล่าวว่า ประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้อ สมัยก่อนไม่เป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไปมากนัก ต่อมาในปี พุทธศักราช 2552 ชาวบ้านนาอ้อ ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ได้ทำการฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้อขึ้น อย่างมีแบบแผน และเป็นระบบ โดยมีองค์กรหลากหลายองค์กร เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดงาน ได้ทำให้ประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไป ในฐานะหมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบของจังหวัดเลย ในการจัดงานครั้งนี้ เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ จึงได้จัดสรรงบประมาณในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ตลอดจนฟื้นฟูข้าวงาเจียง หรือข้าวแดกงา และเน้นให้มีการพูดจาภาษาเลย เพื่อเป็นการดำรงเอกลักษณ์ของชาวบ้านนาอ้อ ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้อ อันเป็นอัตลักษณ์ในชุมชนสืบทอดต่อไป