วิถีชีวิต

ขอนแก่น เปิดแล้ว งานวันเกษตรภาคอีสาน มข. แสดงศักยภาพการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.-4 ก.พ 67

วันที่ 26 ม.ค. 2567 ที่อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 26 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 10 วัน ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นปีที่ 32 ของการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ที่ร่วมเป็นพันธมิตรจัดงานกว่า 40 หน่วยงาน โดยมีนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้าราชการ เกษตรกร พ่อค้า ประชาชน สื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรภาคอีสานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 32 ถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมองเห็นถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตร ทั้งยังส่งเสริมสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ พร้อมส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ถือเป็นกิจกรรมใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเกษตรกรในท้องถิ่น” และเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะเกษตรศาสตร์ และ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ในงานมีกิจกรรมสำคัญ คือ การจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน, การจัดนิทรรศการ 60 ปีเกษตร มข. ,การเสวนาและฝึกอบรมอาชีพทางด้านการเกษตร, การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน,การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตร

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดกระบือฯ พื้นเมืองไทย,การแข่งขันประลองไก่เก่ง 3 รุ่น จากชมรมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง, การแข่งขันคล้องโค ล้มโค และกิจกรรมใหม่กับการแข่งขันลาบชิงแชมป์ พร้อมบริการนำเที่ยวโดยนักศึกษา และโอกาสพิเศษกับการเยี่ยมชมแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว (KKU Smart Flower Farm) ซึ่งประกอบไปด้วยแปลงดอกคัตเตอร์ ทานตะวันแคระ และทุ่งดอกคอสมอส

ทั้งนี้ ยังมีการจัดแสดงสินค้าชุมชนจากทั่วทุกภาคของประเทศ (OTOP) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี 20 จังหวัดภาคอีสาน การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมความก้าวหน้าเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การจัดแสดงนวัตกรรมทางด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ การจำหน่ายพันธุ์ไม้หายากหลากหลายชนิดและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 11 และการประกวดวงดนตรี Aggie Music ครั้งที่ 5 และกิจกรรม อีกมากมาย