ข่าวการศึกษา

ผู้ว่าฯนครพนม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สร้างมาตรฐานคุณภาพอาหารกลางวัน ส่งเสริมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางสงวน จันทร์พร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 ศูนย์บำรุงเมือง (เทศบาลเมืองนครพนม)โดยพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เพื่อรับทราบข้อมูลแผนการเรียนการสอน และกิจกรรมประจำวันภายในสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายมุ่งสู่ผลสำเร็จทางการศึกษา เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คุณภาพอาหารกลางวัน เพิ่มความรู้ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร์ชาติไทย และการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงยกระดับความปลอดภัยภายในสถานศึกษา ทั้งในด้านการใช้ความรุนแรง อุบัติเหตุทางถนน และการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษา ใส่ใจเรื่องโภชนาการของเด็กนักเรียน และดำเนินการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง และศีลธรรมให้กับนักเรียน อย่างต่อเนื่องและมีแบบแผน สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับสังคม