วิถีชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง เทศบาลตำบลบึงงาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

ภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานได้ร่วมกันจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2567 ณ สวนสาธารณะอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับเกียรติจากนายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงานความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมร่วมกันสร้างจิตสำนึก และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ กิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เช่น การตรวจสอบคุณภาพน้ำ จากนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี/นิทรรศการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง / นิทรรศการการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการใช้ฐานทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า และ การเผาถ่านเพื่อใช้เป็นพลังงาน/นิทรรศการส่งเสริมการอ่านจาก ศูนย์ i-Read/กิจกรรมดูนก เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/ กิจกรรมวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ”

กิจกรรมประกวดคำขวัญ เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่น ของชุมชนรอบๆพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง และ บทบาทความเป็นวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ ด้วยการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ ประเด็น “คุณค่า ความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” โดยอาจารย์สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ชุมชนแและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประมาณ 300 คน มหาวิทยาลัยจะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่พื้นที่และต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไป