วิถีชีวิต

อำนาจเจริญ พ่อเมืองนำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา ในงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง เนื่องแน่น

วันนี้ 24  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำนาจเจริญ  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าจราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์   เนื่องในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา พร้อมกันนี้ยังเป็นการจัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำนาจเจริญ เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอำนาจเจริญที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา นอกจากนี้การทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาล หรือแม้แต่การตักบาตรหน้าบ้านยามเช้า ล้วนแล้วแต่เป็นการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สร้างสมบุญบารมีจากการให้ทานและสืบสานต่อยอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

สำหรับ “วันมาฆบูชา” นั้นมีความหมายถึงการบูชา ในวันเพ็ญเดือน 3 เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งในวันนี้ มีเหตุการณ์ที่อัศจรรย์ นั่นคือเป็นวันที่พระสาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์โดยทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์ มีเนื้อหาโดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส  เมื่อวันนี้มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ วันนั้นเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้ นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 และ พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า จึงมีชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต”