วิถีชีวิต

ขอนแก่น เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดจัดเสวนาเชิงวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ประเพณีตรุษสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อีสาน

วันที่ 29 ก.พ. 2567 ที่ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “เสวนาเชิงวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประเพณีตรุษสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี พร้อมด้วยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมระดับตำบล สภาวัฒนธรรมระดับอำเภอ สภาวัฒนธรรมระดับจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายทางวัฒนธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ ร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิมวัดไชยศรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่เด็กเยาวชนและประชาชน ยกระดับงานวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นในภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดและร่วมทำกิจกรรมที่จัดขึ้น สร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในครอบครัว และชุมชน

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ประเทศไทยมีความโดดเด่น ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเป็นเมืองที่ชาวต่างประเทศอยากเข้ามาเที่ยวอยู่ในอันดับต้นของโลก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้นำเสนอในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาเข้าสู่การพิจารณาของ UNESCO ล่าสุด คือ ประเพณีสงกรานต์ของไทย ได้รับการพิจารณาจากยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รายการที่ 4 เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่ง จะเห็นได้ว่าพลังซอฟต์ พาวเวอร์ ของประเทศไทย มีคุณค่า มีความเข้มแข็ง และยังมีรายการต่างๆ ที่จะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านงานบุญประเพณีท้องถิ่น คติ ความเชื่อ ที่สืบทอดกันมา ที่ได้มีการนำออกมาเผยแพร่ในปัจจุบันโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์อีสาน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดขอนแก่น ไม่ได้เข้ามาเฉพาะการละเล่นสาดน้ำสงกรานต์ หรือการละเล่นคลื่นมนุษย์ เพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีทางเลือกในการที่จะได้รับชมประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีคุณค่าทางสังคมควบคู่กับมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ โดยเฉพาะมิติด้านวัฒนธรรม ที่เป็นจุดเด่นและเป็นจุดขายของประเทศไทยที่ชาวโลกควรจะได้รู้จัก ไม่ว่าจะเป็น โขน นวดไทย โนรา และประเพณีสงกรานต์ ที่ ควรจะได้รับการส่งเสริมในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ในพื้นที่ภาคอีสาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังได้ผลักดัน ในเรื่องของ “หมอลำ” ที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปด้าย

ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นมหานครที่มีความงดงามทางวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ ที่มีทั้งความสวยงามแบบอีสานดั้งเดิมและความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ เป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และยังส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่องค์ความรู้ประเพณีสงกรานต์อีสานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไปด้วย