วิถีชีวิต

อำนาจเจริญ วัฒนธรรมจังหวัด ร่วมพิธีอัญเชิญพระอรหันธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่กองบิน 21 “เมืองธรรม งามศิลป์ ถิ่นบูรพาจารย์”


วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.29 น. นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เพื่อนำไปประดิษฐานที่ห้องมั่นคง วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 21อุบลราชธานี โดย มี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีอัญเชิญ ครั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย กระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ และนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ มาประดิษฐานให้ศาสนิกชนได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิต ซึ่งมีการกำหนดการอัญเชิญมาจังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2567จังหวัดอำนาจเจริญ : “เมืองธรรม งามศิลป์ ถิ่นบูรพาจารย์”

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.29 น. นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เพื่อนำไปประดิษฐานที่ห้องมั่นคง วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 21อุบลราชธานี โดย มี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีอัญเชิญ ครั้งนี้

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย กระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ และนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ มาประดิษฐานให้ศาสนิกชนได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิต ซึ่งมีการกำหนดการอัญเชิญมาจังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2567