วิถีชีวิต

มุกดาหาร ปศุสัตว์จังหวัดส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ปศุสัตว์)

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายสัตวแพทย์ ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ น.สพ.เจษฎา ศรีพันดอน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วย สพ.ญ.รุ่งดรุณ บุตรเพ็ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธฯ และ นางสาวฐิติรัตน์ กันพิพิช เจ้าหน้าที่ธุรการ ธ.ค.ก. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์และเรื่องราวทางภูมิศาสตร์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าอัตลักษณ์ (โคเนื้อ) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ/สมาชิกผู้ผลิต/เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ รวมจำนวน 25 ราย เข้าร่วมในครั้งนี้

ในโครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ในสถาบันเกษตรกร (ปศุสัตว์) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด (สำนักงานใหญ่) อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร .