วิถีชีวิต

เทศบาลเมืองนครพนม สรงน้ำพระติ้วพระเทียม พระทองพระเทียม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 22 พ.ค. 2567 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระทอง-พระเทียม มีพระครูโพธิกิจวิมล เจ้าคณะตำบลในเมือง /เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดโพธิ์ศรี ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ซึ่งเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จัดขึ้น โดยมีนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีขอขมาคารวะพระทอง-พระเทียม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อัญเชิญพระทอง นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม อัญเชิญพระเทียม นำลงแห่รอบอุโบสถ 3 รอบ เสร็จแล้วอัญเชิญประดิษฐาน ณ แท่นสรงน้ำ แล้วประกอบพิธีสรงน้ำพระทอง-พระเทียม และสรงน้ำพระสงฆ์ ตามลำดับ

จากนั้นเวลา 15.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระติ้ว-พระเทียม มีพระครูศรีปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดโอกาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดโอกาส(ศรีบัวบาน) ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยมีการอัญเชิญองค์พระติ้ว-พระเทียม ขึ้นเสลี่ยงแห่โดยขบวนแห่เริ่มต้นจากบริเวณหลังวัดโอกาส แห่วนรอบหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ เข้าสู่ถนนสุนทรวิจิตร จนถึงบริเวณหน้าวัดโอกาส แล้วแห่รอบอุโบสหอพระติ้ว-พระเทียม 3 รอบ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวนำคำบูชาพระติ้ว-พระเทียม จุดเทียนบูชาพระติ้ว-พระเทียม พร้อมสรงน้ำ พระสงฆ์ 9 รูปเจริญชัยมงคลคาถา ประชาชนทั่วไปขึ้นสรงน้ำพระติ้ว-พระเทียม ตามลำดับ

สำหรับพิธีสรงน้ำพระติ้ว-พระเทียม และพระทอง-พระเทียม เทศบาลเมืองนครพนม จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จัก และถือปฏิบัติกันสืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น