วิถีชีวิต

อุบลราชธานี เทศบาลตำบลหัวนา จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟผู้คนแห่ชมกันอย่างคับคั่ง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายสุรศักดิ์ ลืนภูเขียว ปลัดอาวุโส อำเภอเขมราฐ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมีนายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา,นายนฤชิต ผ่าโผน สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ม่วงเฒ่า ผู้บริหารสถานศึกษา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนชาวเทศบาลตำบลหัวนา เป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณตลาดสดสี่แยกบ้านหัวนา อำเภอเขมราฐ ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้

ตามที่เทศบาลตำบลหัวนา มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป ในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนหกนี้ เทศบาลตำบลหัวนา จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นโครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมการเกษตร สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่ต่อไป
2.เพื่อเป็นการบวงสรวงปู่ตา ที่ชาวบ้านศรัทธา และนับถือ เพื่อให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขและรอดพ้นภัยพิบัติ
3.เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับเกษตรกร ชาวตำบลหัวนา เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลทำการเกษตร
4.เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน

ส่วนด้านนายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา กล่าวว่า ได้ตระหนักถึงคุณค่าของจารีตประเพณี และเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเรา และเป็นประเพณีที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสานไว้ด้วยความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งจะต้องสืบทอด และให้ดำรงอยู่ได้ด้วยการปฎิบัติสืบต่อกันตลอดไป