ข่าวการศึกษา

สกศ. รับฟังความคิดเห็นตรวจสอบติดตามประเมินงบประมาณการศึกษา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา มาตรา 62 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมี ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายเนติ รัตนากร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานผู้จัดการศึกษาผู้แทนหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บุคลากรและข้าราชการ สกศ. ร่วมประชุม ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ.