ข่าวการเมือง

สกลนคร รองนายกฯพีระพันธุ์ ติดตามการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันการบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 31 ม.ค. 2567 ที่ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในกำกับ เพื่อติดตามงานนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่องดการเผาในพื้นที่ป่า และหากติดขัดในเรื่องของอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ สามารถขอรับการช่วยเหลือเข้ามาได้ ส่วนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน/ฤดูแล้ง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร พบว่า ในเขตชลประทานมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอ ปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้งหรือพื้นที่เสี่ยงน้ำแล้ง อย่างไรก็ตาม จังหวัดได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำ ให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญ การใช้น้ำ ตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด พร้อมรณรงค์ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาที่ดิน แหล่งน้ำ โครงสร้างพื้นฐาน และปัญหาสังคม ตลอดจนรับทราบปัญหา และอุปสรรคสำคัญของจังหวัดสกลนคร ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาล ซึ่ง นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่ เพื่อมาติดตาม รับฟังปัญหาอุปสรรค รัฐบาล พร้อมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและจังหวัดสกลนคร

ภายหลังการประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดสกลนคร แล้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตาม การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาขุดลอกลำห้วยอีด่อน บ้านโคกภูใหม่ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน และ ติดตามเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมยางพาราและพลาสติก มาสกัดเป็นน้ำมัน ที่บ้านทุ่งสวรรค์ ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร