ข่าวการเมือง

สกลนคร ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) จัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดสกลนคร

วันที่ 4 มี.ค. 2567 ที่ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ประชุมร่วมกับ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ประธานอนุกรรมการดำเนินการสำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดสกลนคร ในการสำรวจพื้นที่ และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นสถานที่ทำการของสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดสกลนคร โดยมี นายชัยมงคล ไชยรบ ส.ส.สกลนคร เขต 5 นายชาตรี หล้าพรหม ส.ส.สกลนคร เขต 2 นายเอกพร รักความสุข อดีต รมช.แรงงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ที่สำคัญ เช่น การพัฒนาระบบ Digital Transformation เพื่อเป็นคลังข้อมูลในระดับจังหวัดของรัฐสภา เพื่อบูรณาการการบริหารแนวทางการพัฒนาพื้นที่ และติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ในจังหวัด ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด และให้ประซาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณในจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเป็น Parliament Digital Transformation ในระยะต่อไป การดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม และให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน ตามขอบเขตหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ตลอดจนดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อสรุปเรื่องราวร้องทุกข์ และข้อร้องเรียนของประชาชนในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

สำหรับโครงการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดนั้น ทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส่งผลให้โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้น ระบบบริหารจัดการภาครัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและการพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมากขึ้น ดังนั้น การจัดตั้ง “สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด” จะเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการสนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภาในพื้นที่ การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ รวมทั้งมีบทบาทในการสนับสนุนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย การรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้การเมืองการปกครองของประเทศไทย เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนบทบาทของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่ความเข้มแข็งเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการใช้อำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง