ข่าวการเมือง

ร้อยเอ็ด อุบล รัตนพันธ์ ชนะขาด ศึกเลือกตั้งนายก อบต.ขอนแก่น

นายราชันย์ แสวงเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น (ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ นายสุนทร รัตนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ได้เสียชีวิต ลงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เป็นเหตุให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพันจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่แก้ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 และข้อ 7 ของระเบียบของคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 โดย ความเห็นชอบของ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดจึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567
เปิดสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 -16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. มีผู้สมัครลงชิงตำแหน่ง ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 4 คน 4 หมายเลขประกอบด้วย
เบอร์ 1 นางจริยา ทุมสิทธิ์ เบอร์ 2 นายสุรชัย ผดุงกิจ เบอร์ 3 นายอุบล รัตนพันธ์ และเบอร์ 4 นางสมบูรณ์ ชุมชิต ในการ เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ปรากฏผลคะแนนดังนี้ อันดับ 1 นายอุบล รัตนพันธ์ (เบอร์ 3) ได้ 2,093 คะแนน อันดับ 2 (เบอร์ 1) นางจริยา ทุมสิทธิ์ ได้ 1,473 คะแนน อันดับ 3 (เบอร์ 4) นางสมบูรณ์ ชุมชิต ได้ 870 คะแนน อันดับ 4 (เบอร์ 2 )นายสุรชัย ผดุงกิจ ได้ 62 คะแนน จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์รวมทั้งสิ้น 4,498 คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 6,186 คนคิดเป็นร้อยละ 74.65 มี บัตรเสีย 62 บัตร บัตรไม่เลือกผู้ใด 58 บัตร

เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ก็จะรายงานไปยังสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประกาศผล กรณีที่ไม่มีการร้องเรียนจะประกาศผลภายใน 30 วัน ถ้ามีเรื่องร้องเรียนก็จะประกาศผลภายใน 60 วัน
กรณีที่ กกต. ได้มีการรับรองผลคะแนนอย่างเป็นทางการแล้วก่อนปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่ จะต้องเข้าแถลงนโยบายต่อสภาฯ ก่อนปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นกล่าวอีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เสร็จสินด้วยดีไม่มีการ กระทำผิด พรบ.เลือกตั้ง หรือมีการร้องเรียนแต่อย่างใด คาดว่า น่าจะเกิดจากพี่น้องประชาชนมีความเข้าใจ และให้ความสนใจในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เข้ามาบริหารบ้านเมืองของตนเอง

สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งทุกหมู่บ้านที่ได้เสียสละเสียเวลามาช่วยเหลือการเลือกตั้งให้เรียบร้อยลงด้วยดี ทำให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใสและขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลขอนแก่นทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจำนวนมาก และหวังว่าจะทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆจากบุคคลที่ท่านเลือกเข้ามา