ข่าวการเมือง

สกลนคร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำ หนุนส่งออกไปยังตลาดในต่างประเทศ

วันนี้ (5 มิ.ย. 67) ที่ห้องประชุมสหกรณ์โคขุนโพนยางคำ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ ดวงแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมี นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์เขต 4 นายชัยมงคล ไชยรบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับ และได้ประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำ ร่วมถึงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ ระบบมาตรฐาน GMP สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุดได้ถึง 100 ตัว / วัน สำหรับกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ ของสหกรณ์โคขุนโพนยางคำนั้นผลิตจากโคลูกผสมสายเลือด ชาร์โรเล่ส์/ ลิมูซ่า/ชิมเมนทอล สหกรณ์ฯ มีสมาชิกทั้งหมด 6,428 คน มีวิธีการเลี้ยงโคขุนที่ได้คุณภาพ เริ่มขุนอายุ 2 ปี ใช้เวลาขุน 12 เดือน น้ำหนัก 650-750 กก. ชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการเก็บบ่ม อุณหภูมิ 2 – 4 องศา นาน 7 วัน ตัดแบ่งชิ้นส่วนเป็น 17 ส่วน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วง2 ปีที่ผ่านมา พบว่าราคาเนื้อโคมีแนวโน้มลดลง วันนี้จึงได้ลงมาดูสภาพปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ ซึ่งเรามีคณะอนุกรรมการการรักษาตลาดการบริโภคเนื้อโค – กระบือ และผลิตภัณฑ์ โดยเนื้อโคของเรามีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ต่อไปคือการลดต้นทุนการผลิต เช่นด้านอาหารของโค ในส่วนของสหกรณ์โพนยางคำพบว่ามีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง มีขั้นตอนการเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน และมีความพร้อมในทุกด้าน นอกจากนี้ยังมีโรงฆ่าสัตว์ และห้องบ่มเนื้อ ที่ได้มาตรฐานในการผลิตเนื้อเกรดพรีเมี่ยมเพื่อจำหน่ายทั้งตลาดภายในประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดในต่างประเทศ