ข่าวการเมือง

ผู้ว่าฯนครพนม เกาะติดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ รอบที่ 2 อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 9 มิ.ย. 2567 เวลา 11.40 น.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเลือก สว.ระดับอำเภอ และผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม ได้เกาะติดสังเกตุการณ์การเลือก สว.ในรอบที่ 2 อย่างใกล้ชิด โดยมีผู้ได้รับเลือกทั้ง 17 กลุ่ม จาก จำนวน 20 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 46 คน จากผู้สมัคร 58 คน (ไม่มีผู้สมัคร 3 กลุ่ม) จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มเป็นผู้จับสลากเลือกสาย เพื่อเลือกในรอบที่ 2 แบ่งเป็น 4 สาย ดังนี้ สาย ก จำนวน 5 กลุ่ม สาย ข จำนวน 4 กลุ่ม สาย ค จำนวน 4 กลุ่ม และสาย ง จำนวน 4 กลุ่ม โดยสาย ก สามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 4 หมายเลข เนื่องจากมีผู้สมัคร 5 กลุ่ม ส่วนสาย ข – สาย ง เลือกได้สายละไม่เกิน 3 หมายเลข เนื่องจากมีผู้สมัครสายละ 4 กลุ่ม ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถเลือกตัวเอง และผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันได้ แต่ให้เลือกผู้อื่นในสายเดียวกันเท่านั้น บัตร 1 ใบเลือกได้ 1 หมายเลข หลังนับคะแนนเรียบร้อยแล้วผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม ได้รับการเลือกในระดับอำเภอ เพื่อเข้าไปเลือกในระดับจังหวัด ในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ต่อไป โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอ อันดับที่ 1-3 ของแต่ละกลุ่ม ของอำเภอเมืองนครพนม สามารถไปรับใบรับรองผลการเลือกในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม..

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม มีผู้สมัคร สว. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ลักษณะต้องห้ามจำนวน 143 คน จากผู้สมัครจำนวน 150 คน ถูกตัดสิทธิ 7 คน โดยผู้ที่ได้รับเลือกในระดับอำเภอจำนวน 12 อำเภอ ของแต่ละกลุ่ม ต้องไปเลือกในระดับจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ณ อาคารศูนย์การประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม