ข่าวการเมือง

มุกดาหาร กกต สร้างสมานฉันท์ให้กับผู้สมัคร สส

กกต. ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 66 ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายจักรินทร์ ชาลีพุทธาพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ตำรวจ พร้อมด้วยผุ้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 2 เขต วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร และผู้สนับสนุนฯ เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 100 คน

นายจักรินทร์ ชาลีพุทธาพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินโครงการปฎิรูปการเมืองเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้ง กิจกรรมหลักเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้ง เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียงและไม่ใส่ร้านป้ายสีซึ่งกันและกัน โดยมีวิทยากรจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฎิบัติในการเลือกตั้งอีกด้วย

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต มี ส.ส. 2 คน เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองมุกดาหาร ( ยกเว้น ตำบลนาโสก ตำบลผึ่งแดด และตำบลดงมอน ) อำเภอดอนตาล และอำเภอหว้านใหญ่ ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร ( เฉพาะ ตำบลนาโสก ตำบลผึ่งแดด และตำบลดงมอน ) อำเภอคำชะอี อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดงหลวง และอำเภอหนองสูง รวม 7 อำเภอ มีประชากรทั้งหมด 348,550 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งจังหวัดจำนวน 278,379 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 594 หน่วย