ประชาสัมพันธ์

หนองบัวลำภู ผู้ตรวจฯมหาดไทย ชื่นชมโมเดลการพัฒนาอำเภอศรีบุญเรือง “ศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี” สู่คุณภาพชีวิต หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาหว้า ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตที่ 10 ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง

โดยมี นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นายอนุพันธ์ พานิช ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ กำนันตำบลยางหล่อ นายก อบต.กุดสะเทียน รองประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู กำนันทุกตำบลในเขตอำเภอศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลยางหล่อ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนกลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มพัฒนาสตรีร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ได้แก่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การดำเนินงานขขัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่)โดยการลด คัดแยกและจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การพัฒนางานบริการของหน่วยบริการของกรมการปกครอง และการประชาสัมพันธ์ระบบรองรังการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล “ThaiD” เมื่อผู้ตรวจราชการฯเดินทางถึงนักเรียนผู้สูงอายุบ้านนาหว้าและกลุ่มพัฒนาสตรีแสดงกิจกรรมการออกกำลังกายประกอบจังหวะ

จากนั้น นายเพทายฯนายอำเภอศรีบุญเรือง นำเสนอข้อมูลในประเด็นการตรวจราชการโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยชูโมเดลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอศรีบุญเรือง “ศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี” โดยมีการขับเคลื่อนในทุกหมู่บ้าน ตำบล ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับการส่งเสริมทางด้านจิตใจดี ส่งเสริมสุขกายดี สร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมดี และ กระตุ้นการส่งเสริมรายได้ให้มีเศรษฐกิจดี ซึ่งในแต่ละโมเดลมีโครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดอย่างชัดเจน

โดยเฉพาะกิจกรรมชาวศรีบุญเรืองร่วมใจ หิ้วตระกร้า สวมผ้าไทย จูงมือคนสามวัย ใส่บาตรวันพระ กิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง มาตรการปราบปรามแหล่งอบายมุข ภายใต้มาตรการยุทธการพิทักษ์ศรีบุญเรือง ส่งเสริมการทำถังขยะเปียก การคัดแยกขยะในครัวเรือน รวมถึงให้โอกาสเยาวชนที่ผ่านค่ายฟื้นฟูสภาพทางสังคม จากการแบ่งปั่นเป็นการสร้างฝัน ปันสุข นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบลและหมู่บ้าน ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับตำบล/อำเภอ(พชต./พชอ.) นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในทุกพื้นที่ ในขณะที่การประชาสัมพันธ์สร้างระบบรองรังการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล “ThaiD” ก็ขยับสูงขึ้นตามลำดับ

ในขณะที่ นายจิระศักดิ์ ฝอยทอง กำนันตำบลยางหล่อ เจ้าของรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ได้นำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลยางหล่อ โดยการันตีในโล่รางวัลที่ได้รับ ได้ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เบื้องต้นได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปได้ ร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำทางศาสนา สถานศึกษา และชาวบ้าน ในการบริหารจัดการในส่วนที่สามารถทำได้ เช่น การส่งเสริมอาชีพ การฝึกอาชีพต่าง ๆ มีการแก้ไขปัญหายาเสพติด รถบรรทุกหนัก พร้อมมีการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมมือกับทุกส่วนราชการแล้ว และนำไปแก้ไขปัญหาได้ดี

หลังจากนั้น นายอนุพงศ์ฯผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ในฐานะผู้ตรวจราชการฯพร้อมจะที่จะเปิดหู เปิดตา และเปิดปาก ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมีความทุกข์น้อยลง และมีความสุขเพิ่มขึ้น จึงเป็นที่ไปที่มาของโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และพร้อมที่จะนำสิ่งดีๆในพื้นที่ไปบอกกล่าว นอกจากนั้นประชาชนจะต้องเป็นคนรู้ทันโลก รู้ทันเหตุการณ์

จากนั้นผู้ตรวจราชการฯเดินทางเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ กลุ่มคัดแยกขยะ พร้อมชื่นชมการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นหมวก ตะกร้า และเสื่อรองนั่งจากเส้นใยพลาสติกและเส้นใยของถุงปุ๋ย รวมถึงการคัดแยกขยะเปียกเพื่อนำมาใช้ในการบำรุงรักษาพืชผักพลไม่ในครัวเรือน พร้อมเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมพืชผักสวนของนักเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา และกลุ่มจักสานของผู้สูงอายุ ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจราชการนพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในลำดับต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 14/09/2023 14:59 น. by อินทรีภูพาน