ประชาสัมพันธ์

มุกดาหาร รพ. ให้ความรู้ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามหลักสากล

โรงพยาบาลมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World Hospice and Palliative Care Day 2023) เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคองและมีการวางแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้าเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น 5 อาคารมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World Hospice andPalliative Care Day 2023) ขึ้น โดยมีแพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร เป็นประธาน นายแพทย์ปิยพงษ์ บำรุง รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ กล่าวรายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองมุกดาหาร บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลมุกดาหาร ประธานชุมชน 34 ชุมชน ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมุกดาหารได้มีการดำเนินงานดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรง อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งอาจได้รับการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมาน การวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพลดความทุกข์ทรมานจากการรักษาที่เป็นไป เพื่อการยื้อชีวิต การวางแผนที่ดีนั้นคือการที่ผู้ป่วยได้วางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าด้วยตนเองการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) คือการดูแลที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โดยลดความทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เป็นการรักษาที่ควบคู่ไปกับการรักษาโรค การรักษาแบบประคับประคองจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจตัวโรค เข้าใจการพยากรณ์ของโรค เข้าใจการรักษา เข้าใจถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงจากการรักษา ช่วยให้ผู้ป่วยตัดสินใจในการรักษาได้ดียิ่งขึ้น โดยการดูแลแบบประคับประคองจะคำนึงถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ป่วยร่วมด้วยเสมอ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้กล่าวว่า โรงพยาบาลมุกดาหารมีการดำเนินงานด้านการดูแลแบบประคับประคองที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงจากโรงพยาบาลถึงบ้าน และจากบ้านถึงโรงพยาบาล มีระบบการให้คำปรึกษาดูแลในชุมชนโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่องค์การอนามัยโลกเห็นถึงความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง และกำหนดให้วันที่ 14 ตุลาคม 2566 เป็นวันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World Hospice and Palliative Care Day 2023) ให้มีการกระตุ้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการวางแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้าสำหรับตนเองเพิ่มมากขึ้น การจัดกิจกรรมการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2566 (World Hospice and Palliative Day 2023) ในวันนี้ประกอบด้วยการจัดบูธนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลผู้สูงอายุ สมุดเบาใจการดูแลสุขภาพช่องปากและผลิตภัณฑ์ชมรมผู้สูงอายุชุมชนคำาหอย

นอกจากนี้มีการเสวนาเรื่องการร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งได้รับสนับสนุนทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางสาขาการดูแลแบบประคับประคอง และศูนย์ดูแลต่อเนื่องเข้าร่วมการเสวนาอีกด้วย..

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 21/09/2023 16:26 น. by อินทรีภูพาน