ประชาสัมพันธ์

นครพนม บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. หน่วยบำบัดทุกข์ ดูแลประชาชนชาวนาหว้า

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านดอนศาลา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนม และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม ให้บริการประชาชนในพื้นที่ สร้างการเข้าถึงการให้บริการแบบครบวงจรในจุดเดียว

โดยกิจกรรมภายในงานจะเริ่มตั้งแต่การแนะนำส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของแต่ละหน่วยที่จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชน จากนั้นเป็นการนำนโยบายของรัฐบาลและแผนงานโครงการของจังหวัดและส่วนของส่วนราชการที่จะดำเนินการไปชี้แจง อธิบาย ทำความเข้าใจกับประชาชน ก่อนที่จะให้แต่ละหน่วยมาตอบคำถาม ข้อสงสัยของประชาชน และมอบพันธุ์ปลาของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนมให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้นำไปปล่อยตามแหล่งน้ำของชุมชน ทุนอุปการะเด็กของกองทุน พช.เพื่อชุมชนอำเภอนาหว้า มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านประมง ปี และมอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมให้กับผู้ยากไร้

จากนั้นทุกคนได้แยกย้ายกันไปใช้บริการตามบูธต่าง ๆ ประกอบไปด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ที่คณะแพทย์ได้นำเครื่องมือและอุปกรณ์สาธารณสุขต่าง ๆ มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำทันตกรรม และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ รวมถึงที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้นำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็น ได้ศึกษา ได้เรียนรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้ง ในเรื่องของข้อมูลทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้คำแนะนำในเรื่องที่ดิน การเลือกใช้พลังงาน การทำบัตรประชาชน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การเข้าถึงกองทุนยุติธรรม การทำประกันสังคม การวางแผนออมกับ กอช. การแจกพันธุ์ต้นไม้ การแจกแบบสำหรับสร้างบ้าน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และเครื่องจักรทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพและกิจกรรมตลาดนัดชุมชน จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/10/2023 10:32 น. by อินทรีภูพาน