ประชาสัมพันธ์

สุรินทร์ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วัดสว่างอารมณ์ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ป่ารอบวัด”

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ วัดสว่างอารมณ์ บ้านทนง ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดย พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มในเครือ โดยนายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ป่ารอบวัด” โดยมี นายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ นายปรีชา ปิยะไพร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ปราสาททนง ชมรมคนหัวใจเพชรปราสททนง และ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง

พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ กล่าวว่า ธนาคารต้นไม้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นด้วยนโยบายหลักของวัด ก็คือการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน โดยมีการเพาะกล้าไม้แจกในชุมชน โดยเราดำเนินการมาเป็นระยะเวลาเกือบ 6 ปี ซึ่งที่ผ่านมา ก็เป็นที่ยอมรับและก็สามารถกระจายต้นไม้ที่เราเพาะปลูกให้กับชุมชนได้แล้ว วันนี้มีชุมชน องค์กรเอกชน ได้ให้การสนับสนุน คือ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มในเครือ โดยนำกล้าไม้มามอบให้กับธนาคารต้นไม้วัดสว่างอารมณ์ เพื่อนำไปกระจายต่อชุมชนต่างๆ และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีความสนใจเลยนำมาสู่การจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ป่ารอบวัด” ในครั้งนี้

นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการธนาคารป่าไม้ของวัดสว่างอารมณ์ เป็นเจตนารมณ์เดียวกันกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และการส่งมอบกล้าไม้ แม้จะเป็นเพียงแค่ 1-2 ต้น ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศที่ดี ฉะนั้นการส่งมอบกล้าไม้อย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำคัญ เราจึงส่งมอบกล้าไม้จากแหล่งเพาะกล้าไม้ ที่เราดำเนินการ เช่น โรงเรียนมหิธร โรงเรียนศรีผไทสมันต์ มหาวิทยาลัยเทคโนสุรินทร์ และชุมชนโนนนารายณ์ โดยให้วัดเป็นจุดศูนย์กลางในการส่งมอบไปยังบ้าน และวัดอื่นๆ วัดสว่างอารมณ์ จึงเป็นวัดต้นแบบ ในการที่รับมอบกล้าไม้ต้นทาง แล้วส่งไปปลายทาง ทั้งนี้ ยังมีเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ส่งร่วมมอบกล้าไม้ไปยังแหล่งปลูกปลายทาง โดยรูปแบบนี้ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จะนำไปขยายผลในแหล่งเพาะ 15 แหล่ง ทั่วประเทศ โดยจะดำเนินหาจุดศูนย์กลางในการ กระจายกล้าไม้ ส่งมอบไปยังปลายทางเพื่อปลูกต่อไป นี่คือแนวทางในการขยายผลของ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต”