ประชาสัมพันธ์

นครพนม เปิดปฏิบัติการ Kick off จัดระเบียบสังคมและปราบผู้มีอิทธิพล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น.ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ Kick off ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมไม่พึงประสงค์ 6 เรื่อง ประกอบด้วย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และสถานบริการและสถานบันเทิง พร้อมปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้มีอิทธิพล ผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการเดินหน้าขับเคลื่อนการปราบปรามตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง เพื่อจัดระเบียบสังคม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับประชาชน จากกลุ่มอิทธิพลที่กระทำการหรืออยู่เบื้องหลังการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือดำรงตนอยู่เหนือกฎหมาย เป็นการสร้างสังคมให้สงบสุข

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความผาสุกให้กับสังคมอย่างยั่งยืน โดยจังหวัดนครพนมได้นำนโยบายของรัฐบาลและด้านการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลมาสู่การปฏิบัติในทุกพื้นที่ของจังหวัดนครพนม วันนี้นอกจากจะมีการเปิดปฏิบัติการ Kick off ในระดับจังหวัดแล้ว ในทุกอำเภอก็มีการเปิดปฏิบัติการ Kick off เช่นกัน ซึ่งจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดน เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง แม้ว่าในห้วงที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ อาวุธปืนเถื่อน การพนัน การลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังปรารกฎข่าวสารการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบต่อประชาชนในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะยาเสพติด ซึ่งในการข่าวยังปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายนักค้าที่ได้พยายามใช้พื้นที่ชายแดนของจังหวัดลักลอบนำเข้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดธุรกิจการค้าที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจกระทบต่อสังคม ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และหน่วยราชการอื่น ๆ ปล่อยแถวและเปิดปฏิบัติการ Kick off ตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยได้มีการเน้นย้ำไปยังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้หมั่นลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความเป้นธรรมสำหรับทุกฝ่ายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคม และหากทราบเบาะแสหรือพบเห็นเหตุอันจะนำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องเข้าดำเนินการโดยทันทีเพราะทุกคนคือข้าราชการ คือข้าของแผ่นดินและของประชาชน

ทั้งนี้ อยากขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมาย หรือได้รับความเดือดร้อนทุกเรื่องสามารถแจ้งมายังนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือโทรสายด่วน 1567 ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ทางจังหวัดพร้อมและยินดีส่งกำลังเจ้าหน้าออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที