ประชาสัมพันธ์

จิตเวชนครพนมฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ชั้นปี 4 รุ่นที่ 28 ห้อง A กลุ่มที่ 6 ในโอกาสเข้าฝึกภาคปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและจิตเวช

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวเกษสุดา ภิญโญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 28 ห้อง A กลุ่มที่ 6 จำนวน 22 ราย จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พร้อมทั้งได้มีการสอน Clinical Teaching อาทิ การสัมภาษณ์และการประเมินสภาพจิต , การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษสุรา (Alcohol Withdrawal) , การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น , การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) เป็นต้น ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์