ประชาสัมพันธ์

นครพนม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว

วันที่ 30 พ.ย. 2566 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 มีการจัดขบวนรณรงค์ไปตามถนนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยมีนางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินนำในการรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ สืบเนื่องจากสหประชาชาติ ได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้วันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี โดยให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันนจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังและกระแสสังคมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ สนับสนุน และจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว สมาชิกในบ้านไม่กระทำความรุนแรงต่อกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้ครอบครัวร่มเย็น สังคมสงบสุข

การจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว จ.นครพนม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตำรวจ อาสารักษาดินแกน สถาบันการศึกษา เด็ก เยาวชน มีผู้ร่วมงาน 250 คน