ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ยกระดับการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 ธ.ค. 2566 ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานตามนโยบายกรมอนามัยให้เข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาคีเครือข่ายให้ยั่งยืนโดยมี เครือข่ายสื่อมวลชนและศิลปินพื้นบ้าน ในเขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 85 คน เข้าร่วมการประชุม

แพทย์หญิงสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ด้านบริหาร)ประธานคณะทำงานคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ โดยให้สถานบริการดำเนินงานสื่อสารเชิงรุก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ทั้งด้านนโยบายสำคัญ ด้านการบริหาร การบริการ วิชาการและนวัตกรรมที่น่าสนใจ มีคณะกรรมการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระดับเขตดำเนินงานสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน ก่อนที่จะส่งออกให้ไปยังส่วนกลาง และสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ และทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา ให้กับหน่วยงานในจังหวัด ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณสุข ที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

“โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2567 ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและมีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน การสนับสนุน ให้ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นเรื่องที่สำคัญ จึงต้องพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์งานใหม่อย่างทันสมัยและพัฒนางานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณสุขที่จะเป็นผู้สื่อสารงานสุขภาพ และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง นำไปสู่การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ”

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงาน เยี่ยมชมจุดให้บริการด้านสุขภาพตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine)ได้แก่ คลินิกแพทย์แผนจีนและคลินิกกายภาพบำบัด, คลีนิควัยรุ่นและOSCC, คลีนิคแพทย์แผนไทย, คลินิกนมแม่ ให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, คลีนิคทันตกรรม,คลีนิคส่งเสริมสุขภาพ ด้วย