ประชาสัมพันธ์

สุรินทร์ รณรงค์วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสันทัด เเสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเปิดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 และกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 25667 จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายทวีศักดิ์ บัวพา รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีปลัดจังหวัด, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชนในชาติ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 25667

โอกาสนี้ ได้อ่านสาร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติภัย และส่งเสริมให้เกิดบูรณาการความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

นายสันทัด เเสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ได้มีการตั้งจุดตรวจหลัก จำนวน 34 จุด บนถนนทางหลวงแผ่นดินและถนนทางหลวงชนบท จุดบริการ 98 จุด และด่านชุมชน 817 จุด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 เป็นช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 กำหนดเป้าหมายจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การบาดเจ็บ (Admit) และการเสียชีวิต ให้ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเป้าหมายลดลง ดังนี้ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 30 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ(Admit) 26 ราย และจำนวน ผู้เสียชีวิต 7 ราย ซึ่งได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 มาตรการ ได้แก่มาตรการด้านการบริหารจัดการ, มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม, มาตรการลด ปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ, มาตรการด้านผู้ใช้ถนนอย่างปลอดภัย, และมาตรการการ ช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย