ข่าวสังคม

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดโครงการการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ธ.ค. 2566 ที่ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดโครงการการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER” ประจำปีงบประมาณ 2567โดยมี โดยมี พนักงานเทศบาล และเครือข่ายเข้าร่วมอบรม

สำหรับโครงการการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER” ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วมจากทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น เด็ก เยาวชน ผู้ชาย ผู้หญิง รวมถึงผู้มีความหลากหลายทางเพศ “LGBTQ” มุ่งสร้างเจตคติในการเคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน บนพื้นฐานแนวทางของความเสมอภาค ลดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ อันจะนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างเสมอภาคและทำให้สังคมมีความเข้มแข็ง มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้หลักคำสอนทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย

ทั้งนี้ ได้มีวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ทำให้เกิดการส่งเสริมศักยภาพ สิทธิ และโอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนโดยไม่จำกัดเพศสภาพ เพศวิถี หรืออัตลักษณ์ทางเพศ เพื่อปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไกการคุ้มครองสิทธิ เพื่อลดการรังเกียจกีดกัน ในการเลือกปฏิบัติ ต่อไป