ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น เน้นจับ ปรับ จริง คุมเข้มมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2567

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 27 ธ.ค. 2566 ที่ ห้องแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายผ่านระบบวีดีโอ Conferrence ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศปีใหม่ 2567 เพื่อพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567 เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยภายหลังการประชุมรับนโยบายว่า จังหวัดขอนแก่น ได้บูรณาการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันหยุดต่าง ๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” มีการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และมาตรการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่น ๆ ในช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดยาว ครอบคลุมทุกระดับ เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเชิงรุกในพื้นที่ เน้นย้ำการรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ” เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มุ่งเน้นการควบคุมพฤติกรรมการดื่มแล้วขับ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นหรือสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป้าหมายลดจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ต้องลดลง คือ การเกิดอุบัติเหตุ ต้องไม่เกิน 71 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ไม่เกิน 72 คน และ ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 5 ราย และกำหนดห้วงเวลาในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 3 ช่วง ดังนี้ 1.ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2566 2.ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2567 และ 3.ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2567 มีการตรวจสอบสถานประกอบการ สถานบันเทิง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมกำชับ มาตรการคุมเข้มผู้มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ การสวมหมวกนิรภัย 100% หากพบฝ่าฝืน จะดำเนินการจับปรับจริง และหากผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการจะมีโทษทางวินัยด้วย