ประชาสัมพันธ์

เลย เปิดศูนย์ชีวาภิบาลให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ที่หน้าห้องประชุมภูเรือ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นางสิริพรรณ โชติกมาศ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์ชีวาภิบาลโรงพยาบาลเลย” มีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายกเทศมนตรีเมืองเลย สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และบุคลากร โรงพยาบาลเลยร่วมพิธี

นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญส่งทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเลยในนามคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบชีวาภิบาลโรงพยาบาลเลยกล่าวรายงานว่า ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ในระยะสั้นและระยะเร่งด่วน (Quick Win 100 วัน) กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ชีวาภิบาลในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และให้จัดตั้งสถานชีวาภิบาลในชุมชน โดยบูรณาการระบบ palliative care ระบบelderly care ระบบlong term care ให้บริการกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกกลุ่มวัย ผ่านทางชุมชนและการบริการดูแลที่บ้าน (home care และ home ward) และ Telemedicine เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โรงพยาบาลเลยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบชีวาภิบาลขึ้น ร่วมกันกำหนดรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์ชีวาภิบาล ให้เป็นศูนย์กลางการการดำเนินงานและเป็นศูนย์ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภาคีเครือข่ายภายนอก ในการร่วมดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนตอบสนองความต้องครั้งสุดท้ายของผู้ป่วยและครอบครัว รวมทั้งเป็นศูนย์การประสานการดำเนินงานการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลของจังหวัดเลยต่อไป

ด้าน แพทย์หญิงปรีชญา เติมพรเลิศ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว กล่าวว่า ศูนย์ชีวาภิบาลของโรงพยาบาลเลย ให้บริการผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกกลุ่มวัย ผ่านทางชุมชน และการบริการดูแลที่บ้าน ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดภาระค่าเดินทาง ลดระยะเวลารอคอย ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัว เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิตรองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน ซึ่งทางเรามี อสม.อยู่ในทุกพื้นที่ และเป็นกำลังหลักของการสาธารณสุข และการชีวาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีการอบรมเหล่า อสม. เป็นประจำ ซึ่งสามารถประสาน แจ้งปัญหากับทางศูนย์ชีวาภิบาลได้ตลอดเวลา จึงขอเรียนเชิญผู้ป่วยทุกท่านเข้ารับการบริการสถานชีวาภิบาลในพื้นที่ และที่ศูนย์สุขาภิบาลที่โรงพยาบาลเลยได้ในเวลาราชการ