ประชาสัมพันธ์

‘สสจ.นครพนม’ เปิดโครงการ ‘ของขวัญปีใหม่ 2567 พาหมอไปหาประชาชน’ อ.ธาตุพนม

วันที่ 14 มกราคม 2567 ที่โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปภัมภ์) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิด “โครงการของขวัญปีใหม่ 2567 พาหมอไปหาประชาชน” ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอขอเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกำหนดแผนให้บริการ “พาหมอไปหาประชาชน” รวมทั้งหมด 72 ครั้ง ใน 12 เขตสุขภาพ เขตละ 6 ครั้ง เริ่มต้นในวันที่ 14 มกราคม 2567 ใน 4 ภาค

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่อำเภอธาตุพนม ได้รับเลือกให้พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ซึ่งประชาชนอำเภอธาตุพนม จะได้รับบริการจากแพทย์เฉพาะทาง เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองให้กับประชาชน ทั้งหมด 10 คลินิกบริการ ประกอบด้วย 1) คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี 2) คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3) คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 4) คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม 5) คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ 6) คลินิกทันตกรรม 7) คลินิกกระดูกและข้อ 8) คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 9) คลินิกจิตเวชและยาเสพติด และ 10) คลินิกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งหากพบความผิดปกติ จะได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และทันท่วงที ลดระยะเวลารอคอย ส่งต่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันเวลา รวมถึงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

กลุ่มเป้าหมายในการจัดบริการในวันนี้เป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่สนใจ ในเขตตำบลฝั่งแดง นาหนาด บ้านทู้ และโคกสว่าง จำนวน 720 คน โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวันนี้เป็นจิตอาสา ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ แพทย์จากภาคเอกชน นายแพทย์ปกรณ์วิชย์ จิรัปปภา นายแพทย์สมยศ ชัยธีระสุเวท และทีม คปสอ.ธาตุพนม ทั้งนี้ โครงการฯ นี้ยังคงดำเนินการให้บริการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นการค้นหาประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกตำบล เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนอำเภอธาตุพนมมีสุขภาพที่แข็งแรง