ประชาสัมพันธ์

นครพนม สถิติจังหวัดขับเคลื่อนการใช้งานระบบ e-Document สำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

วันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม โดยมีนายสุมิตร ชัชวาลย์ สถิติจังหวัดนครพนม นายศศิธร สกุลปีบ ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ 2 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ นางพิมพา โพธาราม ผู้ช่วย โทรคมนาคมจังหวัดนครพนม ( ฝ่ายขายฯ ) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม จำนวน 104 แห่ง เข้าร่วมการประชุมฯตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งปรับเปลี่ยนบทบาทสถิติจังหวัด เป็น สถิติและดิจิทัลจังหวัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระดับจังหวัด โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้วางกรอบแนบทางการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ e-Document

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงการนเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางเข้ามาติดต่อราชการ โดยให้สำนักงานสถิติจังหวัดดำเนินการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาและนำระบบ e-Document มาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานของตน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารงาน พัฒนาระบบราชการให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน