ประชาสัมพันธ์

สุรินทร์ ประชุม World Cancer Day วันมะเร็งโลก 2024 พร้อมกับบันทึกข้อตกลงในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระหว่างโรงพยาบาลสุรินทร์กับสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ตึก100 ปี ห้องประชุมกุญชรศุภศรีโรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมเปิดงาน ประชุมวิชาการWorld Cancer Day วันมะเร็งโลก 2024 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการร่างมาตรฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษามะเร็งเต้านม แบบองค์รวมของประเทศไทยระหว่าง สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย กับ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่เพิ่มขึ้นในทุกปี ส่งผลให้การรักษาจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการว่างแผนการรักษาที่เหมาะสมและได้มาตรฐานในผู้ป่วยแต่ละราย

การจัดการประชุมครั้งนี้ ที่ทางสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย ชมรมศัลยแพทย์เต้านมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือการร่างมาตรฐาน เพื่อการยกระดับมาตรฐานการรักษามะเร็งเต้านม ในการยกระดับมาตรฐานการรักษามะเร็งเต้านมแบบองค์รวมของประเทศไทย เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย การจัดประชุมในครั้งนี้ มีให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ขอบคุณสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย ชมรมศัลยแพทย์เต้านมแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการประชุม่วิชาการ WorldCancer Day วันมะเร็งโลก 2024และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่างมาตรฐาน เพื่อการยกระดับมาตรฐานการรักษามะเร็งเต้านมแบบองค์รวมของประเทศไทย ระหว่าง สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย กับ โรงพยาบาลสุรินทร์

ด้านนายแพทย์ชวมัย สีบนุการณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า ทาง รพ.สุรินทร์ ต้องขอบคุณ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวนุช คงด่าน นายกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย และประธานชมรมศัลยแพทย์เต้านมแห่งประเทศไทย ท่านวิทยากร และผู้มีเกียรติทุกท่าน ในนามของผู้จัดการประชุมวิชาการ WorldCancer Day วันมะเร็งโลก 2024 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่างมาตรฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษามะเร็งเต้านมแบบองค์รวมของประเทศไทย ระหว่าง สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย กับ โรงพยาบาลสุรินทร์ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประธานได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้

สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย ชมรมศัลยแพทย์เต้านมแห่งประเทศไทย และ โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เนื่องจากปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่เพิ่มขึ้นในทุกปี ส่งผลให้การรักษาจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการว่างแผนการรักษาที่เหมาะสมและได้มาตรฐานในผู้ป่วยแต่ละราย ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาการรักษามะเร็งเรามีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษามะเร็งเต้านม แบบองค์รวมของประเทศไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากลและทัดเทียมกันในทุกภูมิภาค เพิ่มอัตราการรอดชีวิต ลดอัตราการกลับเป็นซ้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยมีผู้เข้าประชุมในวันนี้ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 250 คน ผู้สนับสนุนการจัดการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ บริษัทยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวนุช คงด่าน นายกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เราต้องการศักยภาพ และความเท่าเทียมกันในด้านการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิง ทำอย่างไรการรักษาถึงจะเท่าเทียมกัน การรักษาต้องได้มาตรฐานเดียวกัน เราก็มาคุยกันว่าเราจะทำการรักษากันอย่างไร เราจะมาแชร์กันว่าตรงไหนคือความเหมาะสมในการักษา เราก็จะมาดูคนไข้ จังหวัดไหนที่เข้าถึงไม่ได้ เราก็จะมาช่วยกันดูแล ทางสมาคมฯจะเข้ามาช่วยกันในเชิงวิชาการ เราตั้งเป้าว่า อีก 2-3 ปี มะเร็งเต้านมอยู่ที่ไหนในประเทศไทย ต้องทำการรักษาได้ทั่วถึงแน่นอน