ประชาสัมพันธ์

กาฬสินธุ์ รณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่าหยุดเผาป้องกัน PM 2.5

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) จับมือหน่วยงานภาคีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจัดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ กระตุ้นประชาชนให้ตระหนัก รักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและงดการเผา ลด PM 2.5 บนเทือกเขาภูพาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณจุดชมวิวผาเสวย บ้านแก้งกะอาม ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2567 และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ประจำปี 2567 โดยมีนายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์ นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มลคล นายอำเภอสมเด็จ นายประสงค์ จันกระจ่าง ป้องกัน จ.กาฬสินธุ์ นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ ปภ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าอุทยาน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ประชาชนและเยาวชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณเทือกเขาภูพานในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนงดการเผาไฟและเผาป่า หรือการจุดไฟเผาวัชพืชในไร่นา เพื่อลดหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้ สร้างการรับรู้ ตระหนักถึงอันตรายของหมอกควันพิษ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงภัยที่มาจากสาเหตุของการตัดไม้ทำลายป่า ที่ส่งผลกระทบให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่างๆ ที่ตามมา สิ่งที่สำคัญคือการสร้างความมีส่วนร่วมในการป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ด้านนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าและวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนให้ช่วยกันในการเฝ้าดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกันในการที่ไม่เผาป่า ซึ่งปัจจุบันป่าไม้ของเราถูกเผาทำลายเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องมลภาวะ และ PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยทุกปีทางราชการต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ถ้าเราสามารถวางระบบในการป้องกันไม่ให้มีการเผาไฟป่าขึ้นมาได้ สามารถประหยัดงบประมาณและลดค่า PM 2.5 ได้

นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ กล่าวต่ออีกว่า วันนี้มีนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น ได้จัดขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังของท้องถิ่นท้องที่และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะได้ช่วยกันในการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และช่วยรณรงค์ในเรื่องของการเผาป่าในพื้นที่โดยรอบเทือกเขาภูพาน ต่อไป