ประชาสัมพันธ์

หนองคาย ควบรวมเทศบาลและอบต.จุมพลยกระดับเป็นเทศบาลเมืองโพนพิสัยเพื่อประโยชน์ของประชาชน

เทศบาลตำบลโพนพิสัย และ อบต.จุมพล เห็นชอบร่วมกัน ควบรวม ยกระดับเป็นเทศบาลเมืองโพนพิสัย หนองคาย เพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีศักยภาพมากขึ้น
      
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 มี.ค. 2567 ที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จงหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อควบรวมเทศบาลตำบลโพนพิสัย กับองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล และยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองโพนพิสัย โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย นายก อบต.จุมพล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน
      
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโพนพิสัย และ อบต.จุมพล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่ในตำบลจุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย มีพื้นที่ประมาณ 116 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 26 หมู่บ้าน ประชากรมากกว่า 21,000 คน จึงเหมาะสมที่จะทำการรวมหรือยุบรวมพื้นที่ทั้งสองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพื่อเป็นเทศบาลเมืองโพนพิสัย และเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่จะได้รับบริการสาธารณะ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา 249 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดทำการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จำนวนและความหนาแน่นของประชากรและพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกัน หลังจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มโครงการ และต้องสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป.