ประชาสัมพันธ์

‘สสจ.นครพนม’ อบรมผู้ผลิตน้ำดื่มน้ำแข็งได้มาตรฐาน 3 ปีติดต่อกัน

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมเทพวรมุนี ศูนย์ประชาสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมมอบใบเกียรติบัตรให้แก่สถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ได้มาตรฐานจากการวิเคราะห์คุณภาพ 3 ปีติดต่อกัน หรือผู้ผลิตกลุ่ม A จำนวน 83 แห่ง

จากสถานการณ์ผลตรวจวิเคราะห์ ปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่าผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม น้ำแข็ง ที่ส่งตรวจวิเคราะห์ จำนวน 133 ตัวอย่าง ไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 23 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 17.29 โดยปัญหาที่ไม่ผ่านมาตรฐาน คือ ค่าความเป็นกรดด่างไม่เข้ามาตรฐาน เชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มที่เกินมาตรฐาน ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการผลิตและเก็บรักษาอาหาร ได้กำหนดให้น้ำบริโภคฯ และน้ำแข็งจะต้องได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิชาการมาจัดการปัญหา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตน้ำดื่มให้ได้มาตรฐาน และทำให้ประชาชนในจังหวัดนครพนมเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำดื่มที่ได้รับประทานมีความปลอดภัย

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การจัดอบรมผู้ผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแข็ง จังหวัดนครพนม ปี 2567 ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ ระดมสมอง แลกเปลี่ยนแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาน้ำดื่มที่ไม่ได้มาตรฐาน การใช้ชุดทดสอบน้ำบริโภค การปรับปรุงสถานที่ผลิตน้ำบริโภค รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคที่ได้มาตรฐาน

หากน้ำดื่มที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน นอกจากจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้ว ผู้ผลิตก็จะได้รับผลกระทบในการถูกเปรียบเทียบปรับดำเนินคดี ถูกสั่งให้งดผลิต ประกาศผลตรวจวิเคราะห์ ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจ ผมอยากให้ผู้ผลิตมีแนวคิดว่า การบำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ผลิตน้ำ ภาชนะบรรจุ การจัดซื้อชุดทดสอบน้ำดื่ม การส่งตรวจวิเคราะห์ เป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญที่ต้องลงทุนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ การอบรมในวันนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ประกอบการทุกท่านจะได้รับประโยชน์ เกิดความรู้และความเข้าใจในการผลิตและการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของน้ำดื่มที่ผลิตในจังหวัดนครพนม ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย”

ผู้เข้ารับอบรมประกอบด้วยเภสัชกร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้ผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็งในจังหวัดนครพนม รวม 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานที่ผลิตน้ำแข็ง บริษัท กรเดชนาแก จำกัด