ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น จัดงานวันครอบครัววันสตรีสากลรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น นายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานวันครอบครัว วันสตรีสากล การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุและการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2567 โดยมีนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

นายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทยดีเด่น และแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นและขอขอบคุณองค์กรเครือข่ายสตรี เครือข่ายผู้สูงอายุ ทุกๆ องค์กร สมาคม ชมรม ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานในจังหวัดขอนแก่น อย่างเข็มแข็งตลอดเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะได้นำปัญหาในสังคมที่เป็นปัจจุบันมาร่วมแก้ไขป้องกัน และกำหนดเป็นนโยบาย เสนอต่อ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และร่วมกันสร้างการรับรู้ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล วันแห่งครอบครัวและตระหนักถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในทุกภาคส่วน และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัว ชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในสังคม

“องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมได้ร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคการพัฒนาและสันติภาพ กระตุ้นให้ตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรีเห็นถึงความสำคัญของครอบครัว และคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวเข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง เพื่อสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ และเพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัว”

นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาครอบครัวประจำปี 2567 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2567 วันสตรีสากล และการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว รวมทั้งด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม แสดงความรักและเคารพต่อผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ ตามประเพณีไทยอันดีงาม และให้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวในรูปแบบต่างๆ