ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมกรมการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2567 พร้อมนำกล่าวคำปฎิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดีจังหวัดขอนแก่น ในโอกาศเดียวกันนี้ยังได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีจังหวัดขอนแก่น” ให้กับผู้ที่รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการดำเนินการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มีผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน2 รางวัล ประกอบด้วย

  1. ประเภทเด็ก/เยาวชน (อายุ 13 – 25 ปี) จำนวน 1รางวัล สำหรับประเภทเยาวชน ได้แก่ นายธนกฤต ใจแน่น นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. ประเภทประชาชน (อายุ 26ปีขึ้นไป) จำนวน1 รางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประเภทประชาชน ได้แก่ นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น
    สำหรับรางวัลคนดีศรีขอนแก่นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติเด็ก/เยาวชน และประชาชน ที่เป็นบุคคลที่ดำรงตนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” กระทำความดีและคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน องค์กร และสังคม เหมาะสมแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ
    ทางด้านนางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการได้รับรางวัลในครั้งว่า “วันนี้ในนามของนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น รู้สึกยินดี ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ได้เข้ารับโลห์รางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” กระทำความดีและคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน องค์กร และสังคม จึงได้รับรางวัลนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการที่พิจารณามอบรางวัลให้ในวันนี้ ”
    สำหรับ นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น สมัยที่ 2 (วาระ 2 ปี) ปัจจุบันอายุ 72 ปี ประกอบอาชีพนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และยังอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนร่วมดำเนินชีวิตอย่างเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งเสียสละเวลาส่วนตัวมาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น รณรงค์ให้ชาวจังหวัดขอนแก่นและชาวไทยหันมาสวมใส่ผ้าไทยในโอกาสพิเศษให้มากขึ้น สมกับที่จังหวัดขอนแก่นได้รับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลก ให้เป็นเมืองแห่งผ้ามัดหมี่โลก ล่าสุดได้จัดงาน “สยามพัสตรา รังสรรค์ผ้าไทย ไหมขอนแก่น” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ท่านได้ทรงส่งเสริมผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และ เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ผ้าไทย เพื่อเป็นการจัดหารายได้ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน เผยแพร่งานพัฒนาอาชีพหัตกรรมทอผ้าไหมขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนและความสนใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก อยากให้ทุกท่านมาสวมใส่ผ้าไทยทุกๆวันดังคำขวัญที่ว่า ใส่ผ้าไทย ใส่ให้สนุก