ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลเทพวงศา! ร่วมกับปศุสัตว์ โรงพยาบาลเขมราฐ จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา มอบหมายให้นายแสวง เคนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี นายสมคิด อินทร์หอม ประธานสภาฯ นายจิตเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ นายเจริญชัย คำยอด เลขานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนโรงพยาบาลเขมราฐ และประชาชน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยมีนางสาวสายฝน วันชาดา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเทพวงศา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายเอกพงษ์ กองแก้ว ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นพิธีกร มีนายบัญชา สายธารทอง ปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 17 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา จำนวน 80 ราย ณ ห้องประชุมเทพ 2 เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ การจัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัตราราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2567

ดังนั้น การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเทพวงศา และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีการสำรวจจำนวนสุนัข-และแมว รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยโครงการที่จัดขึ้นนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ และทราบถึงอันตรายร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันที่ถูกต้อง และถูกวิธีอย่างดียิ่ง