ประชาสัมพันธ์

นครพนม กรมสุขภาพจิตประชุมวิชาการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้สารเสพติด

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดการประชุมวิชาการ “ 29 ปี โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ” ภายใต้คอนเซปต์ : Next step of mental health and addiction Psychiatry

วันที่ 1 เมษายน 2567 ที่โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำภอเมือง จังหวัดนครพนม นายแพทย์จุมกฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 29 ปี โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ โดยจัดขึ้นภายใต้ Concept “Next step of mental health and addiction psychiatry” ก้าวต่อไปในการดูแลสุขภาพจิตและการบำบัดรักษาโรคจิตเวชสารเสพติด โดยมีนายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กล่าววัตถุประสงค์ในการประชุมฯ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการบำบัดยาเสพติดโดยการสร้างแรงจูงใจ สำหรับผู้ป่วย SMI ระยะเริ่มต้นที่มีปัญหาการใช้สารเสพติด (SOS intervention) กิจกรรมทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ได้แก่ การอบรมพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยจิตเวชสำหรับแพทย์และสหวิชาชีพ และยังมีการอบรมพัฒนาศักยภาพในการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าอีกด้วย

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข และสหวิชาชีพอื่นๆ ทั้งจากหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 และในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 185 คน