ประชาสัมพันธ์

สกลนคร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ) ส่งมอบรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะที่สกลนคร นำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสุขเกษม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีการส่งมอบรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ โดยมี นางสาวชัชฎาพร อินทรสุวรรณ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเมือง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เนื่องในโอกาสการส่งมอบเทคโนโลยีรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ

ภายใต้ โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ เป็นโครงการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ) รับผิดชอบดำเนินการโดยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้เศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นผลักดันการพัฒนา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ขยายโอกาสและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม และสร้างความมั่นคงปลอดภัย และสะดวกสบายให้แก่สมาชิกในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร ชุมชนเมือง ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และพื้นที่

โครงการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของด้านสาธารณสุข โดยดำเนินการสนับสนุนรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ จำนวน 60 คันให้แก่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ชุมชนเมืองทั่วประเทศ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในแต่ละพื้นที่เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉินเรียกทำให้มีความจำเป็นต้องใช้บริการรถกเฉินในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้นทำให้รถกู้ชีพไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อให้การบริการประชาชน ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือเจ็บปวยจากอุบัติเหตุของโรงพยาบาลภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยกู้ชีพต่างๆ มีประสิทธิภาพรวดเร็วและผลลัพธ์เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามที่โรงพยาบาลเป็นผู้ยื่นข้อเสนอโครงการและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ และได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ จากโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป