ประชาสัมพันธ์

ก.ธ.จ.ขอนแก่น” สอดส่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทต.ห้วยยาง หลังถูกสั่งรื้อทำใหม่ครั้งที่ 3 หลัง ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เกินไป 48 วันปรับเป็นเงิน 100,800 บาท

เมื่อวันที่ 3เดือนเมษายนพ.ศ. 2567 ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธาน ก.ธ.จ.ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน ก.ธ.จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น และที่ปรึกษา ได้แก่นายธนพล รักบุญ ก.ธ.จ.ขอนแก่น ผู้ประสานงานโซนเหนือ อาจารย์กุศล ประเสริฐไทย ก.ธ.จ.ขอนแก่น นางอรัญญา ศรีทอง ก.ธ.จ.ขอนแก่น,นายดวงเด่น ลีลรัตนปัญญา ก.ธ.จ.ขอนแก่น,นายถวิลกานต์ ชาวกะตา ก.ธ.จ.ขอนแก่น,ดร.เรืองยศ แวดล้อม ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ขอนแก่น (ฝ่ายบริหาร)และนายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ขอนแก่น (ฝ่าย ปชส.)ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ขก.ถ.67-010 จาก กม.0+000 – กม.0+850หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยาง ตำบลห้วยยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร ของ เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 2,802,000 บาท (สองล้านแปดแสนสองพันบาทถ้วน) แหล่งเงิน: งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566 (งบลงทุน)หน่วยดำเนินงาน: เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

โดยมีนายวินยง รับสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง, นายไสยา โทรวันนัง รองนายกเทศมนตรีฯ,ว่าที่ร้อยตรีทวีลาภ เสนาฤทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง, นางสาวสุพัฒน์ บรรณกิจ ผู้อำนวยการกองคลัง, นางเบญจมาภรณ์ สะอาดแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง , นางศศิธร เนื่องมัจฉา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ, นายศิรินคร มาตรา นักพัฒนาการชุมชนชำนาญการ, จ่าเอกสถิตย์โพธิ์รส เจ้าพนักงานป้องกันฯ, นายอิสรา ทันชื่น ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ และ นายคุณากร ยางสุด ผู้ช่วยนายช่างโยธา ร่วมกันชี้แจงโครงการ และนำลงพื้นที่สอดส่อง พื้นที่จริง

ว่าที่ร้อยตรีทวีลาภ เสนาฤทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง ชี้แจงต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นว่า โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ขก.ถ.67-010 จาก กม.0+000 – กม.0+850หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยาง ตำบลห้วยยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร ของ เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 2,802,000 บาท (สองล้านแปดแสนสองพันบาทถ้วน) แหล่งเงิน: งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566 (งบลงทุน)หน่วยดำเนินงาน: เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตรวจรับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 หลังจากที่แก้ไขถนน แล้วเสร็จ

ว่าที่ร้อยตรีทวีลาภ กล่าวอีกว่า เมื่อครั้ง ที่ ก.ธ.จ.ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการนี้ครั้งที่ 2 ได้มีการสั่งรื้อ การก่อสร้างถนนจำนวน 538 เมตรจากถนนความยาว 850 เมตร เพราะไม่ทำตามแบบแปลน ที่ได้ตกลงในสัญญา และไม่ฟังคำ ชี้แนะนำของทั้งนายช่างโยธา ตลอดจนผู้ตรวจรับและผู้คุมงาน และคณะกรรมาธิการ ธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ทำให้ทำไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งกำหนดไว้ ต้องแล้วเสร็จภายใน 120 วัน ซึ่งหลังจากทำแล้วเสร็จได้มีการรับประกัน โครงการก่อสร้างถนนจำนวน 2 ปี