ประชาสัมพันธ์

นครพนม กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารีสร้างเครือข่ายภาคประชาชน บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่ 19 พ.ค. 2567 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 จังหวัดนครพนม ซึ่งกรมเจ้าท่า จัดขึ้น ณ โรงแรมไอ โฮเท็ล อ.เมือง จ.นครพนม มีผู้เข้าร่วมอบรม 180 คน มีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน สำหรับโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี เป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ จึงมุ่งที่จะรณรงค์ป้องกัน และสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ที่จัดอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสัญจรทางน้ำอย่างถูกต้อง ภายใต้นโยบาย “คมนาคม..สร้างสุขทุกการเดินทาง” ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ “ราชรถยิ้ม” ของนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้ทราบถึงกรอบหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อาทิ ภารกิจ โครงสร้าง หน้าที่ของกรมเจ้าท่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้คำแนะนำแก่ผู้สัญจรทางน้ำ การสอดส่องดูแลสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ สิ่งแวดล้อมทางน้ำ และการกระทำผิดกฎหมายการเดินเรือ เป็นต้น ทั้งนี้กรมเจ้าท่าได้อบรมเครือข่ายอาสาวารีมาแล้ว 43 รุ่น มีผู้ผ่านอบรมจำนวนทั้งสิ้น 6,866 คน ส่วนรุ่นที่ 44 จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 180 คน

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัดติดกับแม่น้ำโขงโดยตลอด และมีศักยภาพในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับมีสถานที่สัญจรและท่องเที่ยวทางน้ำหลายแห่ง อาทิ การล่องเรือชมแม่น้ำโขง ประเพณีแข่งเรือยาว เทศกาลไหลเรือไฟ กระทรวงคมนาคม จึงมอบให้กรมเจ้าท่า พิจารณาจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 44 ที่จังหวัดนครพนม เพื่อมุ่งที่จะรณรงค์ป้องกันและสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 180 คน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการสัญจรและท่องเที่ยวทางน้ำ และตระหนักในความสำคัญของการร่วมด้วยช่วยกันดูแลความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร และท่องเที่ยวทางน้ำในจังหวัดนครพนม และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับไปยังครอบครัวและชุมชน มีความพร้อมในการเป็นเครือข่ายภาคประชาชนให้กับภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวด้วยว่า จังหวัดนครพนม กำลังพัฒนาการท่องเที่ยวจากเมืองรอง เป็นเมืองหลัก ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีอัตราการการเติบโตกว่า 300 % ขณะนี้ทางจังหวัดนครพนมกำลังดำเนินการพูดคุยกับสายการบินขอให้มีการเพิ่มเที่ยวบินจากวันละ 3 เที่ยว เป็น 4 เที่ยว และให้มีเที่ยวบินข้ามภาคด้วย เช่น นครพนม-ภูเก็ต และ นครพนม-เชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมท่องเที่ยวทางน้ำด้วย ซึ่งอาสาวารีจะมีส่วนช่วยในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น