ประชาสัมพันธ์

นครพนม จัดพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน จำนวน 100,000 แผ่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 21 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 น. จังหวัดนครพนมจึงได้จัดพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดนครพนม

โดยหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอที่ได้รับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” จะได้เชิญแผ่นธรรมนาวา “วัง ไปแจกจ่ายประชาชนที่วัด และสถานที่ต่าง ๆ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จำนวน 30,000 แผ่น สำนักงานศึกษาธิการ จำนวน 6,000 แผ่น เรือนจำกลางนครพนม จำนวน 2,000 แผ่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด จำนวน 2,000 แผ่น และ อำเภอ 12 อำเภอ ๆ ละ 5,000 แผ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 100,000 แผ่น